A Népszövetség

 Wilson stamp

A nemzetközi konfliktusok kezelésére alkalmas nemzetközi szervezet felállítását Wilson elnök kezdeményezte. A szervezetet, amelyet magyarul Népszövetségnek vagy Nemzetek Szövetségének nevezünk, az első világháborút lezáró békekonferencián hozták létre 1919-ben.

népszövetségA Népszövetség szervezeti felépítése és működési elve:

 • Tagjai:
  • kezdetben a győztes államok (DE: a kezdeményező szerepet játszó Egyesült Államok soha nem lett a Népszövetség tagja, ugyanis az első világháború után az amerikai politikai életben felerősödött az igény, hogy az USA saját ügyeivel foglalkozzon, s ne vegyen részt az európai politikai konfliktusokban.)
  • később azonban a vesztesek és az első világháborúban semleges államok is csatlakozhattak.
 • Székhelye: Genf
 • Legfőbb szerve az évente ülésező Közgyűlés, amelybe minden tagország elküldhette képviselőjét
 • A Népszövetség adminisztratív döntéshozó szerve a Tanács volt. Ennek állandó tagjai a szervezetben résztvevő nagyhatalmak, ideiglenes tagjait pedig felváltva küldhették a kisállamok
 • A Tanács működéséhez szükséges hivatali előkészítő munkát a Titkárság végezte
 • A Közgyűlés és a Tanács a döntéseit egyhangúan kellett meghozza, vagyis minden résztvevőnek vétójoga volt. Ez később jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a szervezet nem tudott érdemi elhatározásokra jutni
 • 1922-től Hágában működött az Állandó Nemzetközi Bíróság a Népszövetség tagjai közt támadt vitás kérdések békés rendezésére
 • A Népszövetségen belül számos szaktestület működött. Ezek az egyéni szabadságjogok érvényesüléséért és az emberhez méltó életszínvonal garantálásáért munkálkodtak. Jelentős eredményeket ért el a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a munkavállalókra vonatkozó nemzetközi előírások kidolgozásában és érvényesítésében. Emellett a Népszövetség élelmezési és egészségügyi szervezetei is jelentős munkát végeztek – főleg a fejletlenebb gyarmati területeken

Nemzetek szövetsége bubblesAz első világháború után létrehozott Népszövetséget abban a reményben született, hogy ne háborúkkal, hanem tárgyalással oldják meg a jövőben a nemzetközi konfliktusokat. Ezt az elképzelést azonban már a kortársak közül is sokan túlzott idealizmusnak tartották

Az 1920-as években a Népszövetség jelentős közvetítőszerepet játszott a gazdasági élet újraindítását szolgáló nemzetközi hitelezésben, valamint a kisebb-nagyobb helyi konfliktusok elsimításában, továbbá az egykori német és török területek (Saar-vidék, Danzig, mandátumterületek) ellenőrzésében. Magyar viszonylatban a gazdaság talpra állításában játszott elvitathatatlan szerepet, az utódállamokhoz került magyarok sérelmeinek kezelésére azonban a szervezet alkalmatlan volt.

Az 1930-as évekre azonban a Népszövetség nemzetközi tekintélye megkopott, a döntéseit semmibe vevő országok ellen ugyanis valójában tehetetlen volt. Ezt látva sorra kaptak vérszemet a fennálló helyzettel elégedetlen, azt katonai úton megváltoztatni akaró országok. Ezek aztán kiléptek a Népszövetségből vagy kizárták őket. A szervezet működésének első nagyobb kudarca az 1932-ben összehívott fegyverzetcsökkentési konferencia sikertelensége volt, a Népszövetség látványos csődjét azonban a második világháború kitörése hozta el. Formálisan 1946-ban szűnt meg a Népszövetség, örökébe az ENSZ lépett. A Hágai Bíróság, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és más szaktestületek azonban napjainkig működnek.

népszöv állatkertA korabeli karikatúra a Népszövetséget idealista elképzelésnek láttatja. Eszerint a Népszövetségben úgy kellene megférnie egymással a nemzetek ellentétes érdekeit megjelenítő politikusoknak, ahogy a képzeletbeli paradicsomban is békében élnek egymás mellett az állatok

Érdemes közelebbről is megnézni, hogy kiket ábrázoltak a képen a korabeli politikusok közül!